Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FLYSPOT/DEEPSPOT

1. Przedmiot

Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego Flyspot/Deepspot, składania zamówień dotyczących Produktów, dostarczania i zapłaty ceny za Produkty, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Konsumentów do odstąpienia od Zamówień Produktów.

2. Definicje

Flyspot/Deepspot – AEROTUNEL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508. Kontakt z Flyspot/Deepspot: e-mail: recepcja@flyspot.com lub recepcja@deepspot.com, tel: 698626500; Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych; Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkty – towary oferowane przez Flyspot/Deepspot w Serwisie, w tym odzież, akcesoria itp. oraz Vouchery;

Rejestracja– proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz składania i realizacji Zamówień; Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Flyspot/Deepspot, dostępny pod adresem sklep.Flyspot.com i sklep.deepspot.com;

Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów na odległość; Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Voucher – Produkt uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Flyspot/Deepspot, w tym w szczególności usługi lotu w tunelu aerodynamicznym lub symulatorze lotu. O ile Regulamin nie przewiduje szczególnych warunków dotyczących Voucherów, do zasad ich zakupu przez Klienta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Produktów;

Zamówienie – zamówienie Produktu dokonane przez Klienta w Serwisie.

3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklep.Flyspot.pl i sklep.deepspot.com. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne (login oraz hasło dostępu do konta), uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając na odpowiednie pola dostępne w Serwisie.
 2. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.
 4. W zakresie dopuszczonym przez prawo Flyspot/Deepspot nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
 5. W celu przeglądania oferty Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.
 6. Dokonywać zakupów w Serwisie mogą Klienci, którzy uprzednio dokonali Rejestracji, jak również pozostali Klienci, po podaniu podczas procedury zakupu odpowiednich danych.

4. Zamawianie Produktów; cena; metody płatności

 1. Do złożenia zamówienia na Produkt niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Opcjonalnie, Klient może wskazać dodatkowe życzenia w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z dostępnymi w Serwisie możliwościami, w szczególności inne miejsce dostawy niż miejsce zamieszkania lub siedziba Klienta, zgłoszenie woli otrzymania faktury itp.
 4. Dokonując zakupu Produktu należy wybrać jego odpowiednie opcje, opisane w Serwisie, takie jak rozmiar, kolor itp. W przypadku Voucherów, należy dokonać wyboru typu Vouchera, w zależności od rodzaju i zakresu usługi, którą Klient chciałby nabyć, i ewentualnie dokonać wyboru dodatkowych opcji, takich jak np. dni tygodnia, w których można skorzystać z usługi, do jakiej uprawnia Voucher.
 5. Zamówienie zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego. 6. Płatność za Produkty jest możliwa przy użyciu dostępnych w Serwisie metod płatności elektronicznych, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisu DOTPAY. Usługa płatnicza jest oferowana Klientowi przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem płatności Dotpay i go zaakceptować.
 6. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności za Produkt, Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany na koncie Klienta lub podczas procedury składania Zamówienia, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Flyspot/Deepspot dotycząca zakupu Produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i Ustawy. W przypadku zakupu Voucherów, umowa wygasa również z chwilą upływu okresu ważności Vouchera, bez dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron. Okres ważności Vouchera podany jest w Serwisie oraz na samym Voucherze.
 8. Przedmiotem umowy sprzedaży w Serwisie są Produkty, których główne cechy są podane w Serwisie. Ceny Produktów wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT bądź są podane w kwocie netto i brutto, w złotych polskich. Przed złożeniem Zamówienia, w Serwisie widoczne są również koszty dostawy Produktu, a po wyborze przez Klienta opcji dostawy Klient jest informowany i akceptuje ostateczną sumę do zapłaty, na którą składa się cena brutto za Produkt i koszt dostawy oraz ewentualne koszty obsługi finansowej.

5. Dostawa; jakość Produktów

 1. Czas realizacji Zamówienia na Produkt wynosi do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Produkt wysyłany jest do Klienta przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą Voucherów, w przypadku zakupu których Klient wybrał opcję dostawy w formie elektronicznej (Voucher elektroniczny). Takie Vouchery są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia.
 4. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Produkt nie jest dostępny, Flyspot/Deepspot powiadomi o tym Klienta na adres e-mail oraz dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków. Jeśli niedostępne są niektóre Produkty wskazane w Zamówieniu bądź jeśli Produkt może zostać dostarczony, ale w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 1, Klient może podjąć decyzję o anulowaniu części bądź całości Zamówienia.
 5. Flyspot/Deepspot przewiduje możliwość wysyłek Produktów wyłącznie do odbiorców na terytorium Polski. W przypadku chęci zamówienia Produktów za granicę, należy skontaktować się z Flyspot/Deepspot. Ograniczenie to nie dotyczy produktów sprzedawanych w formie elektronicznej.
 6. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 7. Flyspot/Deepspot zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 8. W przypadku wad fizycznych Produktu: i. jeśli Klientem jest Konsument – Flyspot/Deepspot ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W szczególności, Flyspot/Deepspot ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego; ii. jeśli Klient nie jest Konsumentem, w przypadku wady Produktu Flyspot/Deepspot zobowiązuje się – według swojego wyboru - wymienić Produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za wadliwy Produkt (odstąpić od umowy). W pozostałym zakresie odpowiedzialność Flyspot/Deepspot za wady fizyczne Produktu, w tym w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona.
 9. W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 Regulaminu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sklep@flyspot.com.
 3. Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od umowy:
  1. Adresat: AEROTUNEL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 40-101 Katowice, Chorzowska 100, e-mail: sklep@flyspot.com
  2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: __________________
  3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  4. Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
  5. Adres Konsumenta(-ów)
  6. Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  7. Data(*) niepotrzebne skreślić.
 4. Flyspot/Deepspot potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Flyspot/Deepspot Aerotunel sp. z o.o. ul. Chorzowska 100, 40-101 Katowice. W przypadku Voucherów dostarczonych elektronicznie nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Flyspot/Deepspot oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Flyspot/Deepspot zablokuje kod widoczny na Voucherze, umożliwiający skorzystanie z usługi.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Flyspot/Deepspot zwróci Konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie, Flyspot/Deepspot nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Flyspot/Deepspot nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Flyspot/Deepspot dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Warunki szczególne dotyczące Voucherów

 1. Voucher – w okresie jego ważności – uprawnia do skorzystania z usług oferowanych przez Flyspot/Deepspot, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie dla danego Vouchera. W celu skorzystania z takich usług konieczne jest dokonanie rezerwacji w systemie rezerwacji zgodnie z instrukcją dołączoną do Vouchera (zakładka ‘Zrealizuj Voucher’), w tym wpisanie na stronie Serwisu kodu znajdującego się na Voucherze.
 2. Możliwa jest zmiana przez Klienta dokonanej przez niego rezerwacji (nie później niż na 1 godzinę przed zarezerwowanym lotem), jednak wyłącznie pod warunkiem dostępności terminów danej usługi oraz z zastrzeżeniem, iż dokonanie takiej zmiany może podlegać dodatkowej opłacie, której wysokość i sposób uiszczenia zostanie wskazany w Serwisie. Wysokość opłaty może w szczególności zależeć od tego, w jakim czasie przed zarezerwowanym lotem Klient chciałby dokonać zmiany.
 3. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu i w powyższym okresie uprawnia do dokonania rezerwacji usług. 4. Zgodnie z art. 38 pkt. 12) Ustawy, po wykorzystaniu Vouchera dla potrzeb dokonania rezerwacji usługi (tj. dokonania wyboru terminu skorzystania z usługi z podaniem kodu Vouchera), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w tym w przypadku, jeśli stroną umowy jest Konsument.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: katowice@flyspot.com / warszawa@flyspot.com / wroclaw@flyspot.com  lub listownie na adres Flyspot/Deepspot wskazany w definicjach.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz numer Zamówienia i opis reklamacji.
 3. Flyspot/Deepspot rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: recepcja@flyspot.com lub recepcja@deepspot.com (‘Flyspot/Deepspot’).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Flyspot/Deepspot dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Klientem a Flyspot/Deepspot, dotyczącej usług świadczonych przez Flyspot/Deepspot (w szczególności usługi lotów w tunelu aerodynamicznym lub symulatorze lotu) bądź sprzedaży produktów oferowanych przez Flyspot/Deepspot. Ponadto, Flyspot/Deepspot może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Flyspot/Deepspot, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.
 3. Dla celów marketingowych Flyspot/Deepspot może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Flyspot/Deepspot, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług (np. kurierzy).
 5. W przypadku nabycia usługi oferowanej przez Flyspot/Deepspot, dane osobowe (imię i nazwisko) Klienta mogą być widoczne na tablicy świetlnej umieszczonej wewnątrz budynku Flyspot/Deepspot, w ‘kolejce lotów’. Podczas rezerwacji usługi Klient ma możliwość - edytując odpowiednie pole swojej rezerwacji - umieścić w kolejce lotu jedynie pseudonim (nick) Klienta wprowadzony w szczegółach rezerwacji.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, dane osobowe Klientów dla potrzeb wykonania umowy będą przechowywane przez Flyspot/Deepspot przez okres jej realizacji, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez Flyspot/Deepspot przez okres korzystania z Serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Flyspot/Deepspot będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.
 8. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient ma prawo do żądania od Flyspot/Deepspot dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z Flyspot/Deepspot.

10. Postanowienia końcowe

 1. Flyspot/Deepspot zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Flyspot/Deepspot nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Flyspot/Deepspot w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Serwisu lub w treści prezentowane w Serwisie, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której mowa w art. 5 ust. 8 Regulaminu, Flyspot/Deepspot nie przewiduje udzielenia gwarancji na Produkty ani świadczenia usług posprzedażnych. Flyspot/Deepspot nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Spory wynikające z umowy o dostarczenie Produktu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i Flyspot/Deepspot, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium